Algemene voorwaarden Paul de Graaff Photography

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Artikel 3 - Aanbiedingen / Offertes
Artikel 4 - Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 5 - Uitvoeringstermijn en Leveringstermijn
Artikel 6 - Inschakeling derden
Artikel 7 - Annulering of wijziging van de overeenkomst
Artikel 8 - Vergoeding
Artikel 9 - Factuur en betaling
Artikel 10 - Klachten
Artikel 11 - Voorbeelden of concepten
Artikel 12 - Auteursrecht
Artikel 13 - Licentie
Artikel 14 - Inbreuk op auteursrecht
Artikel 15 - Naamsvermelding
Artikel 16 - Persoonlijkheidsrechten
Artikel 17 - Rechten van derden
Artikel 18 - Aansprakelijkheid
Artikel 19 - Ontbinding
Artikel 20 - Overmacht
Artikel 21 - Privacy
Artikel 22 - Recht en forumkeuze
Artikel 23 - Wijziging van algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aw: Auteurswet 1912
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, die met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd.
Paul de Graaff Photography: de gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van art. 6:231 BW, in deze Paul de Graaff Photography V.O.F., gevestigd aan de Wendelnesseweg-Oost 106, 5161 ZC Sprang-Capelle, ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 53506154.
Opdrachtgever: de partij die met Paul de Graaff Photography een overeenkomst heeft gesloten.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.
Overeenkomst: de mondelinge of schriftelijke verbintenis tussen Opdrachtgever en Paul de Graaff Photography, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
Schriftelijk: correspondentie met daarin e-mail of ander elektronisch berichtenverkeer begrepen, als deze wijze van communicatie door Paul de Graaff Photography wordt geprefereerd.

Artikel 2 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en iedere overeenkomst tussen Paul de Graaff Photography en een opdrachtgever, waar Paul de Graaff Photography deze voorwaarden op van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
 2. Eventuele afwijkingen van hetgeen in deze algemene voorwaarden wordt bepaald zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever of door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derde(n) in het kader van diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Als bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Paul de Graaff Photography en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 3 - Aanbiedingen / Offertes

 1. Alle aanbiedingen en/of offertes van Paul de Graaff Photography tot het sluiten van een overeenkomst zijn geheel vrijblijvend en kunnen slechts worden gezien als een uitnodiging aan de Opdrachtgever tot het doen van een aanbod. Indien de Opdrachtgever de offerte accepteert doet deze een aanbod aan Paul de Graaff Photography tot het aangaan van een overeenkomst. Paul de Graaff Photography heeft steeds het recht om zonder opgaaf van reden een dergelijk aanbod of een opdracht te weigeren, ondanks de eerder aan Opdrachtgever gedane aanbieding of uitgebrachte offerte.
 2. Een overeenkomst tussen Paul de Graaff Photography en Opdrachtgever komt pas tot stand nadat Paul de Graaff Photography een aanbod van Opdrachtgever tot het aangaan van een overeenkomst, zoals hiervoor in lid 1 wordt bedoeld, uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 3. Een overeenkomst tussen Paul de Graaff Photography en de Opdrachtgever komt ook tot stand doordat Paul de Graaff Photography uitvoering is gaan geven aan de door de Opdrachtgever verstrekte opdracht. In dat geval wordt de inhoud van de overeenkomst bepaald door de door Paul de Graaff Photography afgegeven offerte.

Artikel 4 - Uitvoering van de overeenkomst

 1. Paul de Graaff Photography zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Paul de Graaff Photography heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Omtrent de commerciële resultaten die Opdrachtgever middels de overeenkomst probeert te behalen geeft Paul de Graaff Photography nimmer garanties.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Paul de Graaff Photography het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, welke naar vrije keuze door Paul de Graaff Photography aan te wijzen zijn. De Opdrachtgever zal echter geen opdrachten, orders of aanwijzingen aan de door Paul de Graaff Photography ingeschakelde derden verstrekken, zonder dat Paul de Graaff Photography dit heeft goedgekeurd.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Paul de Graaff Photography aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Paul de Graaff Photography worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Paul de Graaff Photography zijn verstrekt, heeft Paul de Graaff Photography het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Paul de Graaff Photography is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Paul de Graaff Photography is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie of instructie.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Paul de Graaff Photography de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5 - Uitvoeringstermijn en Leveringstermijn

 1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van diensten een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoerings- of leveringstermijn dient de Opdrachtgever Paul de Graaff Photography schriftelijk in gebreke te stellen.
 2. De uitvoerings- of leveringstermijn gaat in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering van het werk of levering van de diensten noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Paul de Graaff Photography. De Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en keuzebepalingen, welke nodig zijn voor de voortgang van het werk, tijdig ter kennis te brengen van Paul de Graaff Photography.
 3. Indien geen tijdstip van aanvang van het werk is overeengekomen, is Paul de Graaff Photography vrij om het aanvangstijdstip naar eigen inzicht vast te stellen. De Opdrachtgever staat er voor in dat Paul de Graaff Photography op het door haar gekozen aanvangstijdstip toegang krijgt tot de plaats waar de overeengekomen werkzaamheden moeten worden verricht en de gegevens verkrijgt die nodig zijn voor het verrichten van de werkzaamheden.
 4. Indien de Opdrachtgever Paul de Graaff Photography geen toegang of gegevens verschaft, of anderszins niet in staat stelt om de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, verkeert de Opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en is de Opdrachtgever gehouden om alle schade die Paul de Graaff Photography als gevolg van het niet kunnen uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden lijdt, waaronder in ieder geval de kosten van door Paul de Graaff Photography ingeschakelde derden, aan Paul de Graaff Photography te vergoeden.

Artikel 6 - Inschakeling derden

 1. Paul de Graaff Photography is voor de uitvoering van de opdracht gerechtigd en door de overeenkomst met Opdrachtnemer gemachtigd om door of namens Opdrachtnemer derden in te schakelen. Opdrachtgever wordt over de inschakeling van derden adequaat geïnformeerd.
 2. Paul de Graaff Photography is gerechtigd om alle gegevens die zij voor de uitvoering van de overeenkomst nodig heeft, met de door haar ingeschakelde derde(n) en eventuele aanbieder(s) van voor de uitvoering van de opdracht benodigde diensten (zoals bijvoorbeeld Google Analytics) te delen.

Artikel 7 - Annulering of wijziging van de overeenkomst

 1. Indien de Opdrachtgever de met Paul de Graaff Photography gesloten overeenkomst annuleert, is Opdrachtgever aan Paul de Graaff Photography een boete verschuldigd ter hoogte van 20% van de overeengekomen prijs, zulks onverminderd het recht van Paul de Graaff Photography op vergoeding van alle als gevolg van de annulering door haar geleden schade, zoals door Paul de Graaff Photography gemaakte kosten en gederfde winst voor zover dit het hiervoor genoemde percentage van de overeengekomen prijs overtreft.
 2. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
 3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Paul de Graaff Photography zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 4. Mocht de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, dan zal Paul de Graaff Photography de Opdrachtgever hierover onmiddellijk schriftelijk inlichten.
 5. Voor zo ver een vaste vergoeding met Opdrachtgever is overeengekomen, zal Paul de Graaff Photography daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze vergoeding tot gevolg heeft.

Artikel 8 - Vergoeding

 1. Als partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door Paul de Graaff Photography gebruikelijk gehanteerde vergoeding, zoals vermeld op de door Paul de Graaff Photography gehanteerde prijslijst, van toepassing.
 2. Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal Paul de Graaff Photography naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij Paul de Graaff Photography onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega's van Paul de Graaff Photography in rekening gebracht, (ii) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van het door de Opdrachtgever gewenste gebruik van het werk.
 3. Indien aannemelijk is dat Paul de Graaff Photography hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Opdrachtgever in aanmerking.

Artikel 9 - Factuur en betaling

 1. De Opdrachtgever zal de factuur van Paul de Graaff Photography op onjuistheden controleren. Indien de Opdrachtgever niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan Paul de Graaff Photography heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Opdrachtgever op reclamatie.
 2. Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door bijschrijving op een daartoe aangewezen bankrekening van Paul de Graaff Photography.
 3. Een beroep op verrekening is de Opdrachtgever niet toegestaan, tenzij Paul de Graaff Photography de tegenvordering van de Opdrachtgever volledig en onvoorwaardelijk heeft erkend en heeft ingestemd met verrekening.
 4. Indien de Opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn betaalt, verkeert hij van rechtswege in verzuim en heeft Paul de Graaff Photography het recht om vanaf de vervaldag een vertragingsrente in rekening te brengen van 1% per maand, derhalve 12% per jaar, zulks behoudens het geval de wettelijke rente hoger is dan 12% per jaar. In dat geval zal de Opdrachtgever aan Paul de Graaff Photography de wettelijke rente verschuldigd zijn.
 5. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten die door Paul de Graaff Photography worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever te bewerkstelligen, komen ten laste van de Opdrachtgever. Deze kosten worden berekend volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 40,00 per onbetaalde factuur, één en ander onverminderd het recht van Paul de Graaff Photography om betaling van de hogere werkelijke buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten te vorderen.
 6. Indien Paul de Graaff Photography met twee of meer opdrachtgevers, natuurlijke of rechtspersonen, een overeenkomst sluit, is ieder dezer hoofdelijk aansprakelijk voor volledige nakoming van de verbintenissen die voor hen uit die overeenkomst voortvloeien.

Artikel 10 - Klachten

 1. De Opdrachtgever dient de door Paul de Graaff Photography geleverde zaken bij aflevering, of zo spoedig mogelijk daarna, te onderzoeken. Hierbij dient de Opdrachtgever in het bijzonder na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt.
 2. Zichtbare gebreken dienen door de Opdrachtgever binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk aan Paul de Graaff Photography te worden gemeld.
 3. Als de Opdrachtgever een klacht terecht heeft geuit, heeft Paul de Graaff Photography de keuze het afgekeurde werk voor rekening van Paul de Graaff Photography te vervangen, hetzij de Opdrachtgever te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs voor het afgekeurde werk. Paul de Graaff Photography is in dit geval niet gehouden om enige door de Opdrachtgever geleden schade te vergoeden.
 4. Indien de Opdrachtgever binnen de hiervoor in lid 2. genoemde termijn geen melding van enige gebreken heeft gemaakt, wordt de levering geacht correct te zijn uitgevoerd. Alsdan hebben reclames van welke aard dan ook geen enkele waarde en geen enkel rechtsgevolg en worden zij niet meer door Paul de Graaff Photography in behandeling genomen.
 5. Klachten of reclames geven de Opdrachtgever geen recht om betaling van de factuur op te schorten, tenzij Paul de Graaff Photography daarmee uitdrukkelijk instemt.

Artikel 11 - Voorbeelden of concepten

Indien aan de Opdrachtgever een voorbeeld of concept wordt getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren fotografisch werk daarmee exact zal overeenstemmen.

Artikel 12 - Auteursrecht

 1. Paul de Graaff Photography behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom en eventuele daaruit voortvloeiende bevoegdheden voor. De auteursrechten op het te leveren werk/de door Paul de Graaff Photography te leveren werken, berusten dan ook uitsluitend bij Paul de Graaff Photography.
 2. Paul de Graaff Photography heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van het door Paul de Graaff Photography gemaakte Fotografische werk, waaronder ontwerpen, schetsen, foto's en alle andere afbeeldingen, zulks ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 13 - Licentie

 1. Toestemming voor gebruik van Fotografisch werk door de Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Paul de Graaff Photography is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop betreffende factuur.
 2. Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Paul de Graaff Photography, hebben bedoeld.
 3. Zonder een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
 4. Indien door Paul de Graaff Photography toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie, kan het resultaat daarvan pas worden gebruikt na de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Paul de Graaff Photography.
 5. Tenzij anders overeengekomen, is de Opdrachtgever niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

Artikel 14 - Inbreuk op auteursrecht

 1. Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Paul de Graaff Photography.
 2. Bij inbreuk komt Paul de Graaff Photography een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Paul de Graaff Photography gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten).

Artikel 15 - Naamsvermelding

 1. De naam van Paul de Graaff Photography dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
 2. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Paul de Graaff Photography een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Paul de Graaff Photography gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten).
 3. Wanneer de Opdrachtgever schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van Paul de Graaff Photography op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Opdrachtgever tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata - zoals ze door Paul de Graaff Photography tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt - behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF IPTC, de XMP en de ICC standaards.

Artikel 16 - Persoonlijkheidsrechten

 1. De Opdrachtgever neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Paul de Graaff Photography conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
 2. Bij schending van bedoelde persoonlijkheidsrechten komt Paul de Graaff Photography een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Paul de Graaff Photography gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

Artikel 17 - Rechten van derden

De Opdrachtgever die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Opdrachtgever vrijwaart Paul de Graaff Photography van alle aanspraken te dezer zake.

Artikel 18 - Aansprakelijkheid

 1. Paul de Graaff Photography is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook welke de Opdrachtgever als gevolg van of in verband met enige met Paul de Graaff Photography gesloten overeenkomst beweert te hebben geleden.
 2. Indien Paul de Graaff Photography door het niet, niet tijdig, niet volledig of niet goed presteren, hoe ook, ondanks het hiervoor onder sub a bepaalde, toch aansprakelijk wordt jegens de Opdrachtgever, is het bedrag waarvoor Paul de Graaff Photography aansprakelijk is beperkt tot maximaal het bedrag ter hoogte van het door de Opdrachtgever verschuldigde factuurbedrag voor de levering welke de schade heeft veroorzaakt.
 3. Paul de Graaff Photography is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer voor indirecte of gevolgschade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Paul de Graaff Photography aan de overeenkomst te laten beantwoorden en tot slot redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of ter beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten ook daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van directe schade.

Artikel 19 - Ontbinding

 1. In de navolgende gevallen heeft Paul de Graaff Photography het recht om alle met de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een enkele schriftelijke mededeling en zonder ingebrekestelling, onverminderd zijn rechten, in het bijzonder het recht tot volledige schadevergoeding, de in en buiten rechte gemaakte kosten hieronder begrepen: indien de Opdrachtgever aan één of meerdere van zijn verplichtingen uit hoofde van de met Paul de Graaff Photography gesloten overeenkomst niet, niet correct, dan wel niet tijdig voldoet, indien de Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard of een verzoek tot het doen van het homologeren van een onderhands akkoord indient, de Opdrachtgever (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt en/of indien op zaken van de Opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd.
 2. Als Paul de Graaff Photography de ontbinding heeft ingeroepen, zijn de vorderingen van Paul de Graaff Photography, vermeerderd met rente, schade en kosten, onmiddellijk en geheel opeisbaar.

Artikel 20 - Overmacht

 1. In geval van overmacht, zijnde een niet toerekenbare tekortkoming van Paul de Graaff Photography in de nakoming van zijn verplichtingen, heeft Paul de Graaff Photography het recht om op grond daarvan: de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. Paul de Graaff Photography kan in geval van gedeeltelijke ontbinding het niet ontbonden deel van de overeenkomst afzonderlijk factureren.
 3. Als overmacht/niet toerekenbare tekortkoming zal onder meer worden beschouwd: het uitbreken van een epidemie of pandemie, stakingen in bedrijven waarmede Paul de Graaff Photography overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, alsmede het geval dat aan de zijde van Paul de Graaff Photography of door hem in te schakelen hulppersonen sprake is van geestelijke of lichamelijke verhindering van voor de uitvoering van de overeenkomst belangrijke functionarissen is de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

Artikel 21 - Privacy

 1. Paul de Graaff Photography vindt het van groot belang zorgvuldig met de privacy van derden om te gaan. Voor de wijze waarop wij dat doen verwijzen wij naar het privacy statement op onze website.
 2. Paul de Graaff Photography verwerkt persoonsgegevens op zorgvuldige en behoorlijke wijze en met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving inzake privacy en gegevensbescherming, waaronder (maar niet beperkt tot) de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor zover de Opdrachtgever persoonsgegevens verzamelt en aan Paul de Graaff Photography verstrekt, staat de Opdrachtgever er jegens Paul de Graaff Photography voor in dat deze verzameling en verstrekking rechtmatig is.
 3. Paul de Graaff Photography sluit met Opdrachtgever waar nodig een aparte verwerkersovereenkomst als Paul de Graaff Photography als verwerker van Persoonsgegevens wordt beschouwd.

Artikel 22 - Recht en forumkeuze

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, zulks ongeacht de vraag waar deze verbintenissen moeten worden uitgevoerd.
 2. Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit aanbiedingen, met Paul de Graaff Photography gesloten overeenkomsten of de daaruit voortvloeiende verbintenissen dienen in eerste aanleg uitsluitend te worden beslecht door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, tenzij Paul de Graaff Photography er voor kiest om de procedure voor te leggen aan de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de Opdrachtgever.

Artikel 23 - Wijziging van algemene voorwaarden

 1. Paul de Graaff Photography is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van werking en Paul de Graaff Photography zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever toezenden.
 2. Als geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens opdrachtgever in werking zodra hem deze wijzigingen kenbaar zijn gemaakt.
 3. Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is, treedt voor deze bepaling van rechtswege een geldige bepaling in de plaats die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het nietige beding. Partijen zijn gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in overleg te treden.

Sprang-Capelle 2024